Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Đại học Phòng cháy Chữa cháy

1. Lịch sử trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

I. Thời kỳ tiền thân của trường Hạ sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (9/1963-9/1976).

1. Tổ Giáo dục Phòng cháy chữa cháy (9/1963 – 12/1965).
Tháng 9 – 1963 Bộ Công an ký Quyết định số 1226/CA-QĐ “Về việc thành lập Tổ Giáo dục Phòng cháy chữa cháy” trực thuộc Trường Công an Trung ­ương. Tổ Giáo dục Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang công tác ở các đơn vị, địa phương”. Tổng số cán bộ, chiến sĩ có 4 đồng chí (1 Tổ trưởng, 2 Giáo viên, 1 Lái xe). Đồng chí Đinh Mười được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng.
2. Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (12/1965-7/1971).
Ngày 30-12-1965 Bộ Công an ký Quyết định số 154/CA-QĐ “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân”, trong đó có “Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy” (Phiên hiệu là Khoa 56). Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo và bổ túc nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ lực l­ượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; nghiên cứu góp phần vào việc tổng kết và xây dựng lý luận nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho ngành Công an”. Tổng số cán bộ, chiến sĩ có 9 đồng chí (4 Cán bộ, 3 Giáo viên và 2 Nhân viên). Đồng chí Đinh Mười được giao nhiệm vụ Trưởng Khoa; 2 Phó Trưởng khoa là đồng chí Nguyễn Thành Lâm và Nguyễn Khải.
 3. Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (7/1971-9/1976).
Ngày 20-7-1971 Bộ Công an ký Quyết định số 1099/CA-QĐ “về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát Phòng chữa cháy”. Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo chuyên ngành kỹ thuật an toàn Phòng cháy, chữa cháy và Điều lệnh chiến đấu cho Sĩ quan, Hạ sĩ quan thuộc lực l­ượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Bộ Công an”, trực thuộc Trường Cảnh sát nhân dân. Địa điểm đặt tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tổ chức, bộ máy của Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gồm 3 đơn vị: Ban Chính trị; Ban Hành chính Quản trị; Ban Giáo dục.Tổng số cán bộ, chiến sĩ có 25 đồng chí. Phân Hiệu trưởng là đồng chí Lục Văn Giỏi; 2 Phân Hiệu phó là đồng chí Lê Cừ và đồng chí Nguyễn Thành Lâm.
II. THỜI KỲ TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (9/1976-11/1984)
Ngày 2-9-1976 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 5062-NV/QĐ “Về việc tách Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và thành lập Tr­ường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy”. Tr­ường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc Sĩ quan, Hạ sĩ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của lực l­ượng Công an nhân dân”. Tổ chức, bộ máy của Tr­ường Hạ sĩ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy gồm 9 đơn vị (6 Khoa, 3 Phòng). Tổng số cán bộ, chiến sĩ có 46 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Bùi Danh Ý; 2 Phó Hiệu trưởng là đồng chí Nguyễn Thành Lâm và đồng chí Đinh Trung.
Ngày 2-9 hàng năm trùng với ngày Quốc khánh của nhà nước và được Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định là ngày truyền thống của nhà trường (Theo Quyết định số 1313/QĐ-BCA (V11) ngày 15-9-2005 của Bộ trưởng Bộ Công an).
Ngày 25-9-1976 Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khoá K1- Hệ Trung cấp Phòng cháy chữa cháy đầu tiên. Tổng số 144 học viên. Thời gian học 3 năm.
III. THỜI KỲ TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (11/1984-10/1999).
Ngày 19-6-1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ tr­ưởng ký Quyết định số 90 QĐ/HĐBT “Về việc thành lập 9 tr­ường Cao đẳng” trực thuộc Bộ Nội vụ, trong đó có Tr­ường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy.
Ngày 25-9-1984 Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khoá D1- Hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy đầu tiên. Tổng số 27 học viên. Thời gian học 4 năm.
Ngày 6-11-1984 Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 2825/QĐ-BNV “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tr­ường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy”. Tr­ường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học thực hành và trung học chuyên nghiệp về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Công an nhân dân; là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Nội vụ; Quy mô đào tạo 600 học viên. Thời gian đào tạo 4 năm”.
Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân.Tổ chức, bộ máy của Tr­ường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy gồm 8 đơn vị (5 Bộ môn, 3 Phòng). Tổng số cán bộ, chiến sĩ có 122 đồng chí. Hiệu tr­ưởng là đồng chí Bùi Danh Ý; 3 Phó Hiệu tr­ưởng là đồng chí Nguyễn Khải, đồng chí Đinh Trung và đồng chí Lê Văn Chử. Tháng 12-1988 Đồng chí Bùi Danh Ý nghỉ hưu. Đồng chí Trần Văn Thảo được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng; 3 Phó Hiệu tr­ưởng là đồng chí Đinh Trung, đồng chí Lê Văn Chử và đồng chí Đặng Từng. Tháng 12-1990 Đồng chí Trần Văn Thảo được Bộ điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Đặng Từng được Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng; 2 Phó Hiệu tr­ưởng là đồng chí Ngô Văn Xiêm và đồng chí Đỗ Ngọc Cẩn.
IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (10/1999-5/2011) trên cơ sở Tr­ường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy”.
Ngày 14-10-1999 Thủ t­ướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy Ngày 25-2-2000 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) “Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”.
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ: “Đào tạo cán bộ Phòng cháy chữa cháy có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu khoa học về Phòng cháy, chữa cháy phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Bộ Công an. Quy mô đào tạo 1000 học viên. Thời gian đào tạo 5 năm”.
Tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy gồm 12 đơn vị (6 Bộ môn, 5 Phòng và 1 Trung tâm). Đồng chí Đặng Từng tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; Các Phó Hiệu trưởng trong giai đoạn (2000-2005) gồm các đồng chí: Ngô Văn Xiêm, đồng chí Đỗ Ngọc Cẩn, đồng chí Phạm Văn Cố và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà.
Ngày 25-9-2000 Nhà trường tổ chức chiêu sinh và đào tạo Khoá Đại học Phòng cháy chữa cháy (D16). Tổng số 93 học viên. Thời gian học 5 năm.
Tháng 12-2006 Đồng chí Đặng Từng nghỉ hưu. Đồng chí Đỗ Ngọc Cẩn được Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng; Các Phó Hiệu trưởng trong giai đoạn (2006-2011) gồm các đồng chí: Ngô Văn Xiêm, Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Việt Mạnh, Vũ Văn Bình.
Ngày 19-12-2007 Thủ t­ướng Chính phủ ký Văn bản số 1959/TTg-KG giao cho Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học đối với các đối tượng người học ngoài ngành Công an và Quân đội.
Ngày 14-11-2008  Nhà trường tổ chức chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành đầu tiên. Tổng số 34 học viên. Thời đào tạo 5 năm.
Ngày 14-1-2010 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 188/QĐ-BCA “Về việc thành lập và tách một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Tổ chức, bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy gồm 20 đơn vị (5 Bộ môn, 4 Khoa, 7 Phòng, 3 Trung tâm và Tạp chí). Tăng 8 đơn vị so với năm 2000. Ngoài ra nhà trường còn thành lập thêm Ban Quản lý Dự án xây dựng Cơ sở II tại xã Hoà Sơn- Lương Sơn- Hoà Bình.
Ngày 27-10-2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854/2010/QĐ-BGD&ĐT cho phép nhà trường đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức Phòng cháy chữa cháy.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  243 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  04.3 553 7511 – Fax: 04.35530757 – 04.3 5537511

Email: webmaster@daihocpccc.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

Các phòng học: Hiện tại, Trường Đại học PCCC có nhiều phòng học trong đó có một số phòng học chuyên môn như: vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, thực hành tin học, thông tin liên lạc và báo cháy, lý thuyết lái xe chữa cháy và các phòng học chuyên ngành PCCC. Ngoài ra nhà trường còn có một hội trường lớn với sức chứa hơn 600 chỗ và một Phòng Hội thảo khoa học với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.

Các phòng thí nghiệm: Các phòng thí nghiệm với các trang thiết bị tương đối hiện đại như: Phòng Thí nghiệm Hoá đại cương; Phòng Thí nghiệm Vật lý đại cương; Phòng Thí nghiệm Thủy lực và cung cấp nước chữa cháy; Phòng Thí nghiệm Điện kỹ thuật và Phòng cháy thiết bị điện; Phòng Thực nghiệm Báo cháy và Chữa cháy tự động bằng nước, khí CO2, bằng bột; Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Phòng cháy trong xây dựng; Phòng Thí nghiệm Chữa cháy. ‘

Các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ học thực hành về kỹ thuật chữa cháy: Gồm ô tô chữa cháy do Liên Xô chế tạo; xe Hino môrita, xe Nissan do Nhật Bản chế tạo, xe M.A.N do Đức chế tạo, xe thang chữa cháy do Mỹ chế tạo và máy bơm chữa cháy, các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc và nhiều thiết bị, phương tiện chữa cháy khác.

Thư viện: Hiện tại Trường Đại học PCCC có 01 thư viện và phòng đọc, phòng tra cứu Internet, mạng LAN với đầy đủ giáo trình các môn học, tài liệu dạy học, các loại báo, tạp chí, sách văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộHiện nay nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên có trình độ Tiến sỹ, thạc sỹ và kỹ sư đã và đang đi học nâng cao trình độ tại các trường đại học trong và ngoài nước.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo đại học cho Công an
- Từ  Quảng Bình trở ra
- Từ  Quảng Trị trở vào
Các ngành đào tạo đại học cho dân sự
- Từ  Quảng Bình trở ra
- Từ Quảng Trị trở vào

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy tuyển sinh 300 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Điểm chuẩn vào trường khối A là 16 điểm

5. Cơ hội việc làm

 

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image